safety.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Sprostanie wyzwaniom marynarzy podczas pandemii COVID-19

Na 32. sesji Zgromadzenie IMO przyjęło rezolucję w sprawie kompleksowych działań mających na celu sprostanie wyzwaniom marynarzy podczas pandemii COVID-19.


Na 32. sesji Zgromadzenia IMO (A 32) w dniach od 6 do 15 grudnia 2021 r. Zgromadzenie przyjęło rezolucję w sprawie kompleksowych działań mających na celu sprostanie wyzwaniom marynarzy podczas pandemii COVID-19, konsolidującą kwestie związane ze zmianą załogi, dostępem do opieki medycznej, Wyznaczenie „kluczowego pracownika” i priorytety marynarzy w zakresie szczepień przeciw COVID-19.

Rezolucja wzywa państwa członkowskie do:

  • wyznaczać marynarzy jako „kluczowych pracowników” w celu ułatwienia zejścia na ląd oraz bezpiecznego i niezakłóconego przemieszczania się przez granice oraz uznawać ich odpowiednią dokumentację w tym celu;
  • rozważenie wdrożenia zalecanych przez branżę ram protokołów w celu zapewnienia bezpiecznych zmian załóg statków i podróży podczas pandemii koronawirusa (COVID-19);
  • priorytetowo traktować szczepienia marynarzy, o ile to możliwe, w krajowych programach szczepień przeciwko COVID-19; 
  • rozważy zwolnienie marynarzy z jakiejkolwiek krajowej polityki wymagającej dowodu szczepienia przeciwko COVID-19 jako warunku wjazdu, biorąc pod uwagę, że marynarze powinni być wyznaczani jako „kluczowi pracownicy” i że często podróżują przez granice; oraz
  • zapewnić marynarzom natychmiastowy dostęp do opieki medycznej i ułatwić ewakuację medyczną marynarzy potrzebujących pilnej pomocy medycznej, gdy wymagana opieka medyczna nie może być zapewniona ani na pokładzie, ani w porcie zawinięcia.

Zgromadzenie przyjęło również poprawki do Konwencji IMO w celu rozszerzenia liczebności Rady do 52 członków i przyjęło szereg ważnych rezolucji, w tym dotyczących zapobiegania i zwalczania piractwa w Zatoce Gwinejskiej, budowania zdolności, bezpieczeństwa statków rybackich i zapobiegania mu oszukańczych rejestrów i innych nieuczciwych działań.  

Zapobieganie i zwalczanie piractwa i napadów zbrojnych na statki oraz nielegalnej działalności w Zatoce Gwinejskiej

Zgromadzenie przyjęło zaktualizowaną rezolucję w sprawie zapobiegania i zwalczania piractwa i rozboju statków oraz nielegalnej działalności w Zatoce Gwinejskiej (aktualizacja rezolucji Zgromadzenia IMO A.1069(28)).

Rezolucja potwierdza poważne obawy przemysłu i społeczności morskiej związane z bezpieczeństwem i ochroną wynikające z ataków na statki żeglujące w Zatoce Gwinejskiej oraz poważne zagrożenie życia i poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa żeglugi i środowiska wynikające z ataków piratów, mogą powodować uzbrojeni rabusie i inni przestępcy.

W uznaniu wysiłków podejmowanych przez kraje w regionie, a także inne podmioty, rezolucja wzywa rządy do współpracy i pomocy państwom Zatoki Gwinejskiej w rozwijaniu ich krajowych i regionalnych zdolności w celu poprawy zarządzania morskiego na wodach podlegających ich jurysdykcji; zapobieganie piractwu, napadom zbrojnym na statki i innym nielegalnym działaniom na morzu zgodnie z prawem międzynarodowym, w szczególności UNCLOS. Wzywa się rządy do pomocy państwom w budowaniu zdolności do interkonektowania i postawienia przed sądem tych, którzy popełniają przestępstwa. Taka pomoc może obejmować wzmocnienie ram prawnych, w tym przepisów antypirackich i przepisów wykonawczych; szkolenie krajowych organów ścigania na morzu; promowanie procedur koordynacji i współpracy w zakresie zwalczania piractwa i egzekwowania prawa między państwami, regionami i między nimi,organizacje i przemysł; i dzielenie się informacjami

Wejście w życie i wdrożenie umowy z Kapsztadu z 2012 r. w sprawie bezpieczeństwa statków rybackich

Przyjęta rezolucja wzywa rządy, które jeszcze nie stały się stronami umowy kapsztadzkiej z 2012 r. w sprawie bezpieczeństwa statków rybackich, aby rozważyły ​​zrobienie tego do 11 października 2022 r., czyli w dziesiątą rocznicę przyjęcia umowy.

Rezolucja uznaje wysiłki i wkład państw członkowskich, FAO, MOP i The Pew Charitable Trusts na rzecz wspierania regionalnych i krajowych seminariów i seminariów internetowych, które odbywają się we wszystkich regionach świata od 2014 r., na temat wdrażania i ratyfikacji Umowa, w tym webinaria przeprowadzone w latach 2020-2021.  

Dekada budowania potencjału 2021-2030

Zgromadzenie przyjęło rezolucję określającą cele i ambicje Organizacji związane z budowaniem potencjału w bieżącej dekadzie, przyjmując Strategię Dekady Budowania Potencjału 2021-2030. Strategia ma na celu wspieranie państw członkowskich w przyjmowaniu, wdrażaniu i zwiększaniu zgodności z instrumentami IMO.

Strategia będzie uwzględniać potrzeby państw członkowskich, w tym kwestie zidentyfikowane w ramach systemu audytu państw członkowskich IMO (IMSAS); oraz osiągnąć morskie aspekty Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), poprzez skupienie się na wspieraniu rozwoju i wdrażania solidnych krajowych polityk i strategii morskich opartych na wykorzystaniu pełnego potencjału gospodarek morskich.

Strategia obejmuje: deklarację misji; oświadczenie o wizji; nadrzędne zasady Strategii Dekady Budowania Potencjału 2021-2030; oraz cztery strumienie pracy określające obszary o szczególnym znaczeniu strategicznym na lata 2021–2030: 1. reforma i usprawnienie wewnętrznej organizacji IMO w zakresie świadczenia pomocy technicznej; 2. wspierać państwa członkowskie w rozwoju gospodarki morskiej; 3. wzmocnić Schemat Regionalnego Biura Obecności (RPO); oraz 4. wzmocnić globalną sieć szkoleń i rozwoju.

Zapobieganie i zwalczanie oszukańczej rejestracji i oszukańczych rejestrów oraz innych oszukańczych działań w sektorze morskim

Przyjęta rezolucja zachęca Rządy do dokonania przeglądu przepisów prawa krajowego dotyczących zapobiegania i zwalczania wszelkich form oszustw morskich oraz do wprowadzenia takich uzupełnień lub ulepszeń, dotyczących, między innymi, zachowania należytej staranności, jakie mogą być konieczne dla zapobieganie i zwalczanie takich aktów i praktyk oraz ochrona interesów wszystkich zainteresowanych stron.

Wzywa się rządy do podjęcia wszelkich możliwych środków współpracy między sobą oraz z odpowiednimi organizacjami międzyrządowymi i interesariuszami sektora morskiego w celu utrzymania i rozwoju skoordynowanych działań we wszystkich odpowiednich obszarach w celu zwalczania oszustw morskich, w tym wymiany informacji i zgłaszania nazw statków i rejestry zaangażowane w oszustwa.

Rezolucja wzywa rządy, Sekretarza Generalnego IMO, organy kontroli państwa portu, właścicieli i operatorów statków, organizacje pozarządowe, sektor prywatny, w tym sektor ubezpieczeń morskich, brokerów statków i inne odpowiednie zainteresowane strony morskie, do opracowania warsztatów, które skupią się na wzmocnieniu możliwości i praktyki należytej staranności w celu zapobiegania fałszywej dokumentacji rejestracyjnej, jej wykrywania i zgłaszania.

Zaktualizowano plan strategiczny, aby uwzględnić kierunek strategiczny elementu ludzkiego

Zgromadzenie zaktualizowało Plan Strategiczny Organizacji na lata 2018-2023, wprowadzając nowy kierunek strategiczny (SD) dotyczący elementu ludzkiego.

Plan strategiczny obejmuje obecnie osiem kierunków strategicznych: SD 1 Poprawa wdrażania; SD 2 Integracja nowych i zaawansowanych technologii w ramach regulacyjnych; SD 3 Reagowanie na zmiany klimatyczne; SD 4 Angażowanie się w zarządzanie oceanami; SD 5 Poprawa globalnych ułatwień i bezpieczeństwa handlu międzynarodowego; SD 6 Zapewnienie skuteczności regulacyjnej; SD 7 Zapewnienie efektywności organizacyjnej; SD 8 Żywioł ludzki.

Strategiczny kierunek dotyczący elementu ludzkiego mówi: „W swojej roli jako globalnego regulatora żeglugi, IMO będzie opierać się na już zakończonych pracach dotyczących elementu ludzkiego i uwzględni element ludzki w przeglądzie, rozwoju i wdrażaniu nowych i istniejących wymagań. Obejmuje to zapewnienie maszyn do współpracy między rządami w zakresie praktyk dotyczących elementu ludzkiego w sektorze morskim. Aby zająć się kwestiami związanymi z elementem ludzkim, Organizacja opracuje lub zmieni przepisy, w tym między innymi: szkolenia, certyfikacje i pełnienie wachty, w tym uwzględnianie nowych technologii; projektowanie skoncentrowane na człowieku; bezpieczna załoga; musztry i ćwiczenia; zarządzanie zmęczeniem; bezpieczeństwo operacyjne, ochrona i ochrona środowiska; oraz sprawiedliwe traktowanie marynarzy;biorąc pod uwagę ważną rolę równości płci”.

Włączenie elementu ludzkiego jako określonego kierunku strategicznego uznaje jego znaczenie, szczególnie podczas pandemii COVID-19, kiedy element ludzki był przedmiotem wspólnej pracy z siostrzanymi organizacjami ONZ, w szczególności MOP, ICAO i WHO, stowarzyszeniami branżowymi i społecznymi. wzmacniacz.

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Morzu

Zgromadzenie przyjęło rezolucję ogłaszającą Międzynarodowy Dzień Kobiet na Morzu, obchodzony co roku 18 maja.

Obchody będą uczcić kobiety w branży i mają na celu promowanie rekrutacji, zatrzymywania i trwałego zatrudnienia kobiet w sektorze morskim, podnoszenie rangi kobiet w sektorze morskim, wzmacnianie zaangażowania IMO w realizację Celu 5 Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (równość płci) oraz wspierać prace mające na celu zaradzenie obecnej nierównowadze płci na morzu.

Rezolucja zachęca państwa członkowskie IMO, przemysł morski i wszystkie inne podmioty zajmujące się morzem do promowania i świętowania Międzynarodowego Dnia Kobiet w Morzu w odpowiedni i znaczący sposób.

Budżet i program prac

Zgromadzenie przyjęło budżet i program prac Organizacji na lata 2022 i 2023.

Rada IMO zatwierdziła już plan budżetu na okres 2022-2023 w wysokości 75 671 000 funtów, w tym 37 350 000 funtów na 2022 i 38 321 000 funtów na 2023.

Wybory do Rady

Rada IMO wybrana na lata 2022-2023

Zgromadzenie wybrało 40 członków swojej Rady na dwulecie 2022-2023.

Nowo wybrana Rada IMO zebrała się na 126. sesji w dniu 16 grudnia. Wybrała na przewodniczącego Víctora Jiméneza z Hiszpanii oraz Amane Fathallah z Maroka na wiceprzewodniczącą.

Przyjęcie poprawek do Konwencji IMO – rozszerzenie Rady

Zgromadzenie przyjęło poprawki do konwencji IMO w celu rozszerzenia Rady z 40 do 52 państw członkowskich i przedłużenia kadencji jej członków. Do czasu wejścia w życie zmian obecna struktura pozostanie bez zmian. 

Zmiany wymagają akceptacji przez dwie trzecie członków IMO, czyli 117 państw członkowskich (w oparciu o obecne członkostwo 175 państw członkowskich w celu wejścia w życie.

Zgromadzenie przyjęło uchwałę wzywającą Członków Organizacji do jak najszybszego zaakceptowania zmian, w celu wejścia w życie tych zmian do 2025 roku.

Wytyczne dotyczące art. 17 konwencji IMO

Zgromadzenie przyjęło wytyczne dotyczące spójnego stosowania art. 17 konwencji IMO. Artykuł 17 obejmuje wybór członków Rady, w szczególności wybory w ramach kategorii (c) powinny zapewniać szeroką reprezentację geograficzną. 

Wytyczne mają na celu ułatwienie przestrzegania kryteriów określonych w art. 17 konwencji IMO, w szczególności szczególnych interesów w transporcie morskim lub żegludze; oraz aby lepiej odzwierciedlić rozmieszczenie i reprezentację geograficzną, w tym małe rozwijające się państwa wyspiarskie (SIDS) i kraje najsłabiej rozwinięte (LDC)

źródło: IMO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Admin

Z sercem na pokładzie

W czwartek (9.06) załoga samolotu transportowo – desantowego M28B z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego wykonała