safety.stoczniowy.pl

twoje źródło informacji

Decyzje Rady IMO w sprawie sytuacji na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim

Nadzwyczajna sesja Rady IMO w celu omówienia wpływu sytuacji na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim na żeglugę i marynarzy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) odbyła nadzwyczajną sesję swojej Rady (C/ES.35) w dniach 10 i 11 marca, aby omówić wpływ sytuacji na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim na żeglugę i marynarzy.

Rada IMO podjęła następujące decyzje.

Rada:

 1. przypomniał cele Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) określone w art. 1 konwencji oraz misję planu strategicznego IMO polegającą na promowaniu bezpiecznej, bezpiecznej, przyjaznej dla środowiska, wydajnej i zrównoważonej żeglugi poprzez współpracę;
 2. przypomniał również, że Ukraina wielokrotnie wyrażała poważne zaniepokojenie bezprawnymi jednostronnymi działaniami Federacji Rosyjskiej na Krymie i ich konsekwencjami dla bezpieczeństwa żeglugi w północnej części Morza Czarnego, Morza Azowskiego i Kercze Bełt;*
 3. przypomniała ponadto, że rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ (A/RES/ES-11/1, 2 marca 2022 r.), m.in. potępiła deklarację Federacji Rosyjskiej o „specjalnej operacji wojskowej” na Ukrainie, w najostrzejszych słowach potępiła agresję przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie, z naruszeniem art. 2 ust. 4 Karty, i zażądał, aby Federacja Rosyjska niezwłocznie zaprzestała stosowania siły wobec Ukrainy i powstrzymała się od wszelkich dalszych bezprawnych gróźb lub użycia siły przeciwko jakiemukolwiek państwu członkowskiemu;
 4. zdecydowanie potępił naruszanie przez Federację Rosyjską integralności terytorialnej i suwerenności państwa członkowskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych, rozciągającego się na jej wody terytorialne, co było niezgodne z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych i celami IMO określonymi w art. 1. Konwencji i stanowi poważne zagrożenie życia i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi i środowiska morskiego;
 5. ubolewa nad atakami Federacji Rosyjskiej wymierzonymi w statki handlowe, ich przejęciem, w tym statkami poszukiwawczo-ratunkowymi, zagrażającymi bezpieczeństwu i dobrostanowi marynarzy oraz środowisku morskiemu;
 6. zażądał, aby Federacja Rosyjska zaprzestała bezprawnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu marynarzy oraz ochrony międzynarodowej żeglugi morskiej i środowiska morskiego na wszystkich dotkniętych obszarach oraz do przestrzegania zobowiązań wynikających z odpowiednich traktatów i konwencji międzynarodowych; i wezwał wszystkie strony do poszukiwania rozwiązania kryzysu poprzez pokojowy dialog i kanały dyplomatyczne;
 7. podkreślił nadrzędne znaczenie zachowania bezpieczeństwa i dobrobytu marynarzy oraz wezwał państwa członkowskie i organizacje obserwatorów do zapewnienia maksymalnej pomocy marynarzom uwikłanym w konflikt; 
 8. podkreślił potrzebę zachowania bezpieczeństwa żeglugi międzynarodowej i społeczności morskiej, a także łańcuchów dostaw, które podtrzymują inne narody, a także łańcuchów dostaw zapewniających niezbędną żywność i lekarstwa narodowi Ukrainy;
 9. przypomniał oświadczenie Sekretarza Generalnego IMO (26 lutego 2022 r.), w którym wyraża poważne zaniepokojenie wpływem działań wojskowych na Ukrainie na globalną żeglugę, logistykę i łańcuchy dostaw, w szczególności wpływ na dostawy towarów i żywności na kraje rozwijające się i wpływ na dostawy energii; i podkreślił, że statki, marynarze i pracownicy portowi zaangażowani w legalny handel nie powinni być ubocznymi ofiarami kryzysu politycznego i wojskowego;
 10. przypomniał, że Ukrainie należy bezzwłocznie przyznać wszystkie swoje prawa w zakresie wdrażania instrumentów przyjętych w ramach tej Organizacji jako państwu bandery, państwu portowemu i państwu nadbrzeżnemu;
 11. zwrócił się do komitetów IMO o rozważenie sposobów wzmocnienia wysiłków Państw Członkowskich i organizacji obserwatorów we wspieraniu dotkniętych marynarzami i statkami handlowymi oraz rozważenie konsekwencji tej sytuacji dla wdrożenia instrumentów Organizacji, podjęcie odpowiednich działań i złożenie sprawozdania Radzie; oraz
 12. zwrócił się do przewodniczącego Rady i sekretarza generalnego o przekazanie wszystkim państwom członkowskim i opinii publicznej decyzji Rady IMO oraz o dalsze ścisłe monitorowanie sytuacji w związku z zagrożeniami dla statków i marynarzy działających na Morzu Czarnym i Morzu z Azowa; oraz zwrócił się do Sekretariatu o regularne informowanie państw członkowskich o statusie marynarzy na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim oraz o sugerowanie działań następczych przez organy IMO, w stosownych przypadkach.

Niebieski bezpieczny korytarz morski

Rada zgodziła się zachęcać do ustanowienia, jako środka tymczasowego i pilnego, niebieskiego bezpiecznego korytarza morskiego, aby umożliwić bezpieczną ewakuację marynarzy i statków z obszarów wysokiego ryzyka i dotkniętych na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim do bezpiecznego miejsce w celu ochrony życia marynarzy, zapewnienie mobilizacji i żeglugi handlowej statków zamierzających korzystać z tego korytarza poprzez unikanie ataków wojskowych oraz ochronę i zabezpieczenie obszaru morskiego. 

Rada w tym względzie, biorąc pod uwagę delikatność sprawy, wezwała Sekretarza Generalnego do współpracy z odpowiednimi stronami i podjęcia niezbędnych natychmiastowych działań w celu zainicjowania utworzenia i wsparcia realizacji niebieskiego bezpiecznego korytarza morskiego na Morzu Czarnym i Morze Azowskie oraz informować państwa członkowskie o rozwoju sytuacji i składać sprawozdania na następną sesję Rady.

Sekretarz Generalny zadeklarował swoje zobowiązanie do podjęcia natychmiastowych działań w celu realizacji niebieskiego, bezpiecznego korytarza morskiego przy współpracy i współpracy odpowiednich stron, w tym państw przybrzeżnych.

Propozycja wsparcia marynarzy

Rada z zadowoleniem przyjęła propozycję podjęcia następujących kroków w celu zmniejszenia cierpienia marynarzy i ich rodzin: 

 1. w pierwszej kolejności należy umożliwić statkom wypłynięcie z portów Ukrainy przy najbliższej okazji bez zagrożenia atakiem; 
 2. dla tych statków, które nie mogą opuścić natychmiast lub gdy byłoby to niebezpieczne ze względu na obecność min morskich lub innych zagrożeń, należy stworzyć korytarze humanitarne, które zapewnią bezpieczeństwo marynarzom poprzez umożliwienie im opuszczenia strefy konfliktu i powrotu w razie potrzeby w domu; 
 3. wszelkie formy nękania marynarzy ze względu na ich narodowość powinny być potępione; 
 4. marynarze dotknięci konfliktem powinni mieć swobodny dostęp do komunikacji z rodzinami; 
 5. Państwa powinny zapewnić marynarzom dostęp do swoich zarobków; 
 6. Państwa powinny uznać status kluczowego pracownika marynarzy i zezwolić na ich nieograniczony przepływ; 
 7. biorąc pod uwagę status kluczowego pracownika marynarzy, zaangażowane państwa powinny zdecydowanie rozważyć zwolnienie marynarzy z obowiązkowej służby wojskowej; oraz 
 8. w przypadku przedstawienia funkcjonariuszom kontroli państwa portu wygasłych dokumentów, należy przyjąć pragmatyczne podejście do inspekcji, biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter sytuacji.

źródło: IMO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Admin

Dwie akcje ratownicze na Bałtyku

19 i 20 czerwca załogi śmigłowców ratowniczych Mi-14PŁ/R i W-3WARM Anakonda ewakuowały pasażerów wycieczkowca oraz

Admin

Z sercem na pokładzie

W czwartek (9.06) załoga samolotu transportowo – desantowego M28B z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego wykonała